Plans de Pensions

Solucions d´estalvi per planificar la teva jubilació i assegurar el teu futur. Troba el pla que millor s´adapta a tu.

 

boton-contacte-cat

 

espacio_banners

Conegui els nostres plans de pensions

GVC Gaesco Junior

Fons de Pensions de Renda Variable Mixta
Va dirigit a aquells inversors que prioritzen l'optimització de la rendibilitat en el mitjà i llarg termini, i que puguin tolerar les oscil·lacions en la rendibilitat derivades de la volatilitat dels mercats en general i de la Renda Variable en particular. El Fons pot invertir en Renda Variable Nacional i Internacional fins a un màxim del 80% del seu patrimoni; La resta s'invertirà preferentment en Renda Fixa, tant pública com privada, i al Mercat Monetari.

 GVC Gaesco Patrimonialista

Fons de Pensions de Retorn Absolut
Va destinat a tots aquells inversors, amb un perfil de risc conservador / moderat, que busquen l'obtenció d'una rendibilitat amb independència de l'evolució dels mercats financers. Per això, estaran disposats a tolerar fluctuacions en el seu patrimoni derivades de la volatilitat dels mercats financers. No obstant això, atès que els objectius del Fons són la protecció del patrimoni, l'estabilitat del retorn i l'optimització de la inversió, la volatilitat anualitzada no serà, en situacions normals de mercat, superior al 6%.

GVC Gaesco Senior

Fons de Pensions de Renda Fixa Mixta
Va destinat a aquells inversors amb un perfil de risc conservador que no desitgen experimentar les oscil·lacions en la rendibilitat derivades de la volatilitat dels mercats en general i de la Renda Variable en particular. No obstant això, donada la naturalesa de les seves inversions, el Fons pot generar rendibilitats negatives a curt termini, encara que a llarg termini hauria de proporcionar rendibilitats superiors a les del Mercat Monetari.

Contacti amb nosaltres i un dels nostres assessors li ampliarà la informació sobre el servei

 

boton-contacte-cat

 

DESCARREGAR DOSSIER

A més, tenim un detall per a vostè...

targetes-1

Promoció vàlida per a traspassos externs fins al 31/12/2023 i limitada a 1u. de cada regal per NIF

Targeta regal

Per a traspassos a partir de 10.000€, podrà escollir entre una targeta Amazon o bé, El Corte Inglés.

Trams traspassos

TARGETES 2023

10.000 a 19.999

 

20.000 a 39.999

 

40.000 a 59.999

 

60.000 a 99.999

 

Més de 100.000

80 €

 

130 €

 

230 €

 

300 €

 

400 €

 

Aportacions

Les aportacions a Plans de Pensions i altres Productes de Previsió Social, com els PPA, són deduïbles a la Base Imposable General de l’IRPF

Les aportacions estan limitades

La quantitat màxima que es pot aportar és de 1.500 euros anuals (límit financer) i la quantitat màxima que el contribuent es pot deduir (límit fiscal) és la menor de les següents quantitats: 1.500 euros o el 30% dels rendiments nets del treball i activitats econòmiques.

Cònjuge del contribuent

Si el cònjuge del contribuent no té rendes, aquest pot aportar 1.000 euros anuals al pla del segon.

Persones discapacitades

En el cas de les aportacions a plans de pensions de persones amb discapacitat, els límits són superiors.

senior-woman-enjoying-retirement-in-the-spring-2022-12-15-06-13-25-utc

Exemple d’estalvi a l’IRPF per cada 1.000€ d’aportació, en funció del tipus de gravamen

 

190 € d’estalvi (19%)

240 € d’estalvi (24%)

300 € d’estalvi (30%)

370 € d’estalvi (37%)

450 € d’estalvi (45%)

DESCARREGAR DOSSIER

Prestacions

Rescat

El rescat es pot realitzar en forma de capital o de renda i tributarà com a rendiment del treball, subjecte a retenció.

Límits temporals

La quantitat corresponent a les aportacions que s’han fet abans del 2007 gaudirà d’una reducció del 40%, si es realitza en forma de capital, tot i que des del 2015 hi ha uns límits temporals perquè el contribuent se’n beneficiï. Per tal que li sigui aplicable haurà de rescatar el capital el mateix any de jubilació o durant els dos exercicis següents.

Règim transitori 

Hi ha un règim transitori per a tots aquells que es van jubilar abans del 2015.

 

RÈGIM TRANSITORI. AIXÍ QUEDEN ELS PERÍODES LÍMITS PER APLICAR LA REDUCCIÓ DEL 40%:

Les participacions anteriors a 31 de desembre de 2006 que siguin percebudes en forma de capital gaudiran d’una reducció del 40%, és a dir, només comptarà el 60% del capital reemborsat d’aquesta manera. Per a això, és necessari que aquest rescat es realitzi dins del termini estipulat per llei i que depèn de la data en què es dugui a terme el fet causant:

  •  Contingències esdevingudes el 2010 o prèviament: es podrà aplicar la reducció del 40% amb data límit el 31 de desembre de 2018
  •  Contingències esdevingudes entre 2011 i 2014: la reducció es podrà aplicar si el rescat es produeix abans de la finalització del vuitè any a partir del qual té lloc la contingència
  •  Contingències a partir de l’1 de gener de 2015: la reducció del 40% s’aplicarà si el rescat es produeix a l'exercici fiscal al qual té lloc la contingència o als dos anys següents

Contacti amb nosaltres

Si desitja contractar, traspassar o en cas de dubte escrigui’ns i ens posarem en contacte amb vostè al més aviat possible.

Avís legal. Es troba al lloc web, a disposició dels usuaris, un informe complet per a cada Pla de Pensions en el qual trobarà, entre altres, informació respecte a rendibilitats històriques obtingudes amb anterioritat a un canvi substancial de la política d'inversió del Pla de Pensions, sèries de rendibilitats històriques anualitzades, detall dels riscos associats a la inversió, etc. Els Plans de Pensions impliquen determinats riscos (de mercat, de crèdit, de liquiditat, de divisa, de tipus d'interès, etc.), tots ells detallats al Fullet i al document de Dades Fonamentals per al Partícip (DFP). La naturalesa i l'abast dels riscos dependran del tipus de Pla de Pensions, de les seves característiques individuals, de la divisa i dels actius en els quals s'inverteixi el patrimoni d'aquest. En conseqüència, l'elecció entre els diferents tipus de plans s’ha de dur a terme tenint en compte el desig i la capacitat d'assumir riscos de l'inversor, així com les seves expectatives de rendibilitat i el seu horitzó temporal d'inversió. L'entitat gestora pot realitzar per compte del Fons de Pensions operacions vinculades de les previstes a l'article 85 ter del Reglament de Plans i Fons de Pensions. A aquest efecte, l'entitat gestora ha adoptat procediments, recollits en el seu Reglament Intern de Conducta, per tal d’evitar conflictes d'interès i assegurar-se que les operacions vinculades, en cas de produir-se, es realitzen en interès exclusiu dels Fons de Pensions gestionats i a preus o en condicions iguals o millors que els de mercat.

La informació continguda en aquest lloc web té finalitat merament il·lustrativa i no constitueix ni una oferta de productes i serveis, ni una recomanació, oferta de compra o de venda de valors ni de cap altre producte d'inversió, ni un element contractual. Tampoc suposa assessorament legal, fiscal, ni d'una altra classe i el seu contingut no ha de servir a l'usuari per a prendre decisions o realitzar inversions. Els Plans de Pensions poden ser productes de risc elevat i que no resultin adients per a tots els clients. Conseqüentment, no pretén induir a l'usuari a operacions inadequades mitjançant la posada a la seva disposició de serveis o accessos a operacions i mercats que no responguin al seu perfil de risc. Les rendibilitats passades no garanteixen de cap manera els resultats futurs. La tributació dels rendiments obtinguts per partícips dependrà de la legislació fiscal aplicable a la seva situació personal i pot variar en el futur.

* GVC Gaesco Junior. Dades del Pla de Pensions: PLAN CAPITALIZACION, P.P.; Codi DGS: N1233, Entitat Gestora: GVC Gaesco Pensiones, SGFP; Entitat Dipositària: Banc de Sabadell; Entitat Promotora: GVC Gaesco Valores, S.V., S.A.; Nivell de Risc: 5 / 7 Aquest número és indicatiu del risc del producte, sent 1/7 indicatiu de menor risc i 7/7 de major risc. Accedir a DFP. 

* GVC Gaesco Patrimonialista. Dades del Pla de Pensions: PATRIMONIALISTA, P.P.; Codi DGS: N4509, Entitat Gestora: GVC Gaesco Pensiones, SGFP; Entitat Dipositària: BNP Paribas; Entitat Promotora: GVC Gaesco Valores, S.V., S.A.; Nivell de Risc: 4 / 7 Aquest número és indicatiu del risc del producte, sent 1/7 indicatiu de menor risc i 7/7 de major risc. Accedir a DFP.

* GVC Gaesco Senior. Dades del Pla de Pensions: PLAN FAMILIAR, P.P.; Codi DGS: N0171, Entitat Gestora: GVC Gaesco Pensiones, SGFP; Entitat Dipositària: Banc de Sabadell; Entitat Promotora: GVC Gaesco Valores, S.V., S.A.; Nivell de Risc: 2 / 7 Aquest número és indicatiu del risc del producte, sent 1/7 indicatiu de menor risc i 7/7 de major risc. Accedir a DFP.