La seva cartera de Fons d'Inversió amb assessorament especialitzat

 

Rebi recomanacions d'inversió adaptats a les seves necessitats i objectius específics

 

boton

 

Descobreixi el nostre servei d'assessorament personalitzat

¿Com l'assessorem?

  • Fixem objectius
  • Planifiquem la inversió
  • Li fem una proposta amb els fons seleccionats
  • Controlem que la inversió compleix amb el pla definit

 

Com l’assessorem?

flecha

01. Fixem objectius

Familiars

Li preocupa el futur de la seva família? Com afrontar les despeses per estudis dels fills, la compra de l'habitatge, què deixar el dia de demà…

Empresarials

Es planteja un canvi al seu negoci? Ha pres la decisió d'incrementar la inversió o bé, desinvertir? Potser ha arribat el moment de vendre?

Jubilació

Com serà la seva vida quan es jubili? Podrà continuar mantenint el seu nivell econòmic, viatjar, pagar una residència…? Podrà gaudir dels seus hobbies?

02. Planifiquem la inversió

NECESSITATS I OBJECTIUS: l’anàlisi de les seves necessitats i objectius són fonamentals per a realitzar un assessorament personalitzat i global.

SITUACIÓ FINANCERA: en funció de la seva situació financera i les seves expectatives, dissenyarem l’estratègia d’inversió més adient per a vostè.

PERFIL INVERSOR: establir correctament el seu perfil ens permet prendre les decisions més adequades en termes de rendibilitat i risc.

03. Li fem una proposta

Un cop establert el seu objectiu d’inversió, la seva situació financera i el seu perfil de risc, els nostres assessors realitzaran una distribució d'actius seleccionant entre tota la gamma d’instruments financers disponibles, els que millor s’ajustin a la seva estratègia d’inversió, amb l’objectiu d’elevar al màxim els guanys minimitzant el risc. El resultat serà la proposta d’inversió que millor s’ajusti a les seves necessitats.

04. Control i seguiment

Controlem que la inversió acompleix el pla definit. Elaborem els ajustaments necessaris per a maximitzar la rendibilitat aprofitant les oportunitats que es presenten als mercats a cada moment. Permanentment li mantindrem informat de les seves inversions amb reunions periòdiques i informes.

Contacti amb nosaltres i un dels nostres assessors li detallarà la informació sobre el servei

 

boton

 

Avantatges del nostre servei d’assessorament

RENDIBILITAT

Cerca de la combinació rendibilitat/risc que millor s’adapti al seu perfil.

SEGURETAT

Gestionem la seva inversió les 24 hores, els 365 dies de l'any.

TRANQUIL·LITAT

Gestió i monitoratge continu dels riscos del mercat per l’equip de gestió.

LIQUIDITAT

Opció de disposar de part o de la totalitat de l’import invertit sense cap penalització.

VISIÓ

Realització d’anàlisis de correlació i estadístiques sobre la rendibilitat esperada de les carteres.

INFORMACIÓ

Reporting de qualitat de l’evolució del patrimoni, rendibilitats, operacions i costos.

L’assessorament en matèria d’inversió és un servei d'inversió regulat per la Llei del Mercat de Valors RD 2/7/2008 i que compleix amb els requisits marcats per la Directiva Europea MiFID. Mitjançant la signatura d’un contracte, l’inversor rep assessorament en les seves inversions per part de GVC Gaesco, qui haurà de tenir en compte els seus objectius d’inversió, la seva situació financera i els seus coneixements sobre els mercats i productes financers.

GVC Gaesco en xifres

300

Professionals

30.000

Clients

4.500

Milions

D'Actius Gestionats i Administrats

+50
Anys

D'Història

La nostra raó de ser

GVC Gaesco existeix amb el propòsit que les persones, famílies i empreses prosperin en tots els sentits mitjançant la inversió conscient. Treballem perquè els nostres Clients tinguin un coneixement adient dels valors i actius en els quals inverteixen. Alhora busquem que les inversions esdevinguin, d'una manera o d’una altra, motor de progrés econòmic i social equilibrat i generin, en conseqüència, un impacte indubtablement positiu en la societat.

La informació continguda en aquest lloc web té finalitat merament il·lustrativa i no constitueix ni una oferta de productes i serveis, ni una recomanació, oferta de compra o de venda de valors ni de cap altre producte d'inversió, ni un element contractual. Tampoc suposa assessorament legal, fiscal, ni d'una altra classe i el seu contingut no ha de servir a l'usuari per a prendre decisions o realitzar inversions. No pretén induir a l'usuari a operacions inadequades mitjançant la posada a la seva disposició de serveis o accessos a operacions i mercats que no responguin al seu perfil de risc. Els serveis, productes i preus dels continguts poden patir modificacions o canviar sense avís previ. Les rendibilitats passades no garanteixen de cap manera els resultats futurs. 

Publicitat

Esta página publicitaria, así como los datos, opiniones, estimaciones, previsiones y recomendaciones contenidas en la misma, han sido elaborados por GVC Gaesco Valores SV, SA (en adelante "GVC Gaesco Valores"), con la finalidad de proporcionar a sus clientes información general sobre el servicio de asesoramiento no independiente sobre fondos de inversión y están sujetos a cambio sin previo aviso. GVC Gaesco Valores no asume compromiso alguno de comunicar dichos cambios ni de actualizar el contenido de la presente página. GVC Gaesco Valores considera que la información y/o las interpretaciones, estimaciones y/u opiniones relacionadas con los instrumentos financieros y/o emisores de los cuales trata esta página, están basados en fuentes que se consideran fiables y de reconocido prestigio, disponibles para el público en general. GVC Gaesco Valores no garantiza la precisión, integridad, corrección o el carácter completo de dichas fuentes, al no haber sido objeto de verificación independiente por parte de GVC Gaesco Valores y, en cualquier caso, los receptores de esta página no deberán confiar exclusivamente en la misma, antes de llevar a cabo una decisión de inversión. Ni la presente página, ni su contenido, constituyen una oferta, invitación o solicitud de compra, venta o suscripción de valores o de otros instrumentos o de realización o cancelación de inversiones, ni pueden servir de base para ningún contrato, compromiso o decisión de ningún tipo. Los comentarios que figuran en esta página no tienen una finalidad meramente divulgativa y no pretenden ser, no son y no pueden considerarse en ningún caso asesoramiento en materia de inversión ni ningún otro tipo de asesoramiento. El inversor que tenga acceso a la presente página debe ser consciente de que los valores, instrumentos o inversiones a que la misma se refiere pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera o su perfil de riesgo ya que no han sido tomadas en consideración para la elaboración de la presente página, por lo que debe adoptar sus propias decisiones de inversión teniendo en cuenta dichas circunstancias y procurándose el asesoramiento específico y especializado que pueda ser necesario. GVC Gaesco Valores no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de esta página o de su contenido. El inversor debe tener en cuenta que la evolución pasada de los valores o instrumentos o los resultados históricos de las inversiones, no garantizan la evolución o resultados futuros. El precio de los valores o instrumentos o los resultados de las inversiones pueden fluctuar en contra del interés del inversor e incluso suponer la pérdida de la inversión inicial. Ninguna parte de esta página podrá reproducirse, llevarse o transmitirse a aquellos Países (o personas o entidades de los mismos) en los que su distribución pudiera estar prohibida por la normativa aplicable. El incumplimiento de estas restricciones podrá constituir infracción de la legislación de la jurisdicción relevante.